در دسترس

پلاکریلین پتاسیم

پلاکریلین پتاسیم یک رزین تبادل یونی است که در فرمولاسیون های دارویی خوراکی به عنوان تجزیه کننده قرص استفاده می شود. این یک رزین تبادل کاتیونی ضعیف اسیدی است. از نظر شیمیایی، این یک نمک پتاسیم جزئی از کوپلیمر متاکریلیک اسید با دی وینیل بنزن است. به یک زنجیره پلیمری آنیونی و کاتیون های پتاسیم یونیزه می شود.

فرض بر این بود که پلاکریلین پتاسیم ممکن است بتواند نفوذپذیری داروهای آنیونی را با توجه به پدیده غشای دانان بهبود بخشد. اثر این ماده بر نفوذپذیری دیکلوفناک پتاسیم، که به عنوان یک مدل داروی آنیونی استفاده می‌شود، در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از سلول‌های انتشار و در داخل بدن با نظارت بر سطوح سرمی در موش‌ها مورد آزمایش قرار گرفت. مقدار داروی نفوذ شده در غشای دیالیز در شرایط آزمایشگاهی در حضور پلاکریلین پتاسیم به طور قابل توجهی بیشتر بود. بهبود قابل توجهی در میزان جذب دارو در داخل بدن یافت شد.

می توان نتیجه گرفت که پلاکریلین پتاسیم ممکن است به عنوان یک ماده جانبی دارو با عملکرد بالا برای بهبود فراهمی زیستی داروهای آنیونی با نفوذپذیری دستگاه گوارش ضعیف استفاده شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این محصول و خریداری آن می توانید به سایت آواشیمی صبا مراجعه کنید.